Oudergeledingen

Ouderraad

Elke locatie heeft een eigen locatieouderraad. Naast een aantal ouders van de locatie neemt ook een leerkracht zitting in de OR. De ouderraden vergaderen 6 tot 10 keer per jaar. Ouderraadsvergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders toegankelijk. De ouderraden behartigen de belangen van de ouders. Tevens zijn zij aanspreekpunt voor ouders. In sommige gevallen kan de ouderraad advies uitbrengen aan de Medezeggenschapsraad van de school.
Contact via: orwarmoes@, orvinken@, orjaco@ en orkijkin@: let op, allen @borgman.o2g2.nl

Medezeggenschapsraad

Een goede medezeggenschapsraad (MR) is van groot belang. De gezamenlijke inbreng in de medezeggenschapsraad van ouders en leerkrachten bepaalt mede de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. De maatschappij verandert in een snel tempo. Het onderwijs vormt een belangrijk onderdeel van de maatschappij en verandert mee. De wet Medezeggenschap Onderwijs heeft de positie van ouders versterkt.
De MR is betrokken bij veel zaken die de school aangaan. Daarover kan de MR advies uitbrengen aan het bevoegd gezag, dat wil zeggen de gemeente. Het bevoegd gezag en de schoolleiding leggen belangrijke zaken waarover zij een besluit willen nemen eerst voor aan de MR ter advisering of instemming.
De samenstelling van onze MR is vastgelegd in een reglement. Er hebben 6 ouders en 6 leerkrachten zitting in de Raad. De ouders van de betreffende locatie kiezen de MR ouderleden. Zij vertegenwoordigen de ouders en komen op voor de belangen van ouders en leerlingen. In principe is de zittingsduur 2 jaar en daarna volgen weer verkiezingen.
De ouderraad (OR) en MR hebben veel met elkaar te maken. Er is echter een belangrijk verschil tussen beide raden. De OR houdt zich bezig met praktische en uitvoerende zaken. De MR richt zich op het beleid en de inhoud van het onderwijs. De ouderraad van elke locatie heeft adviesbevoegdheid naar de MR. Voor vragen kunt u terecht bij het MR-lid van uw locatie.

Ouders: Derkje Weijer (Warmoes), Anouska Meda (Warmoes), Pieter Hoogeveen (Vinken), Tina Popkema (Vinken), Mijke Doesburg (KijkinJaco) en Sisca Sytema (KijkinJaco - voorzitter).
Teamleden: Margot Keuning (Warmoes), Jan van der Bij (Warmoes), Lotte Mathijssen (Vinken),  Ilse Bos (Vinken), Janet Reijenga (KijkinJaco) en Henk Lammerts (KijkinJaco).

Stichting BorgmanMiddelen

Het doel van de stichting SBM is geld inzamelen voor extra les- en leermiddelen, speelvoorzieningen, bijzonder meubilair, spelmateriaal, computers, enz. Ook wordt het geld aangewend voor de aankleding van de gebouwen. De ouders worden via het Borgmannieuws op de hoogte gehouden van de inkomsten en uitgaven. Het contact verloopt via de MR.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies