Onderwijs

Onze visie/missie

De visie/missie van onze school is de kinderen een uitdagende leeromgeving te bieden, waarin sfeer en structuur kernbegrippen zijn. Het team heeft zich gespecialiseerd in het passend maken van het onderwijs voor onze leerlingen. 
Ons motto is “Leren op maat is waar de Borgmanschool voor staat”. 
Het openbare karakter van de school kenmerkt zich doordat we open staan voor alle kinderen ongeacht afkomst, beperking, godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. Begrip voor elkaar, onderlinge tolerantie, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, inzicht in eigen cultuur en denkwijze heeft altijd centraal gestaan in ons onderwijs.
Het team hanteert vijf kernwaarden als fundament voor een fijne en leerzame schooltijd op de Borgmanschool: veiligheid, plezier, zelfvertrouwen, uitdagen en samenwerken.
Op elke locatie hangen posters in de vorm van mindmaps, die deze waarden nadrukkelijk onder de aandacht brengen.

Pedagogische sfeer

De sfeer in de groep is bepalend voor het kunnen leren. Elk jaar wordt meerdere malen onze mindmap onder de aandacht gebracht bij de kinderen en worden er groepsafspraken gemaakt. Naast alle zaken die bij de visie en missie staan en naast onze vijf kernwaarden vinden we het ook belangrijk dat:
- de school van en voor de samenleving is,
- het personeel als een professioneel team werkt vanuit verschillende specialismen,
- de kinderen zich veilig voelen en zich zodoende optimaal kunnen ontwikkelen,
- we kinderen en ouders serieus nemen (leerlingenraad en ouderraad) en eigen inbreng toejuichen,
- er een prettige sfeer is waarin je mag zijn wie je bent.

Groepen

Kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar. Bij uitzondering kunnen er combinatiegroepen gevormd worden. De leeftijdsspreiding binnen een combinatiegroep is twee jaar. De groepen 1 en 2 zijn gemengd.
De school wil onderwijs bieden, dat de ontwikkeling van elk kind blijvend in gang zet. We houden rekening met de karakters van de kinderen, verschil in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie.

Aspecten en kenmerken

Aspecten
Het onderwijsaanbod dient bij te dragen aan de mondiale bewustwording; elementen van ontwikkelingssamenwerking, vredesonderwijs, milieueducatie en emancipatie zijn belangrijk.
We houden rekening met het feit, dat de kinderen worden voorbereid op een leven binnen een multiculturele samenleving.
Het onderwijsaanbod dient gelijke kansen te scheppen voor alle kinderen, ongeacht hun sociaal-culturele milieu en dient tegemoet te komen aan de individuele verschillen tussen kinderen.
Kenmerken
Een gemêleerde schoolbevolking, jaargroepen en gemengde groepen, een duidelijke en gestructureerde schoolorganisatie, een onderlinge beïnvloeding van leerkrachten, kinderen en ouders, een opvangklas voor leerlingen die niet of onvoldoende in het Nederlands aanspreekbaar zijn, een uitgebreide zorgstructuur (intern begeleider, coach, video interactie begeleider, remedial teacher, onderwijsassistent en een bovenschoolse plusgroep).

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies